Poklad Středních Čech: Křivoklátsko


Oblast Křivoklátska obsahuje přírodní bohatství, které je chráněno od roku 1978. Jeho krásy je třeba chránit i nadále, aby Střední Čechy nepřišly o krásné výhledy a unikátní přírodu, kterou Křivoklátsko nabízí. Tato jedinečná oblast si zaslouží být uchována pro budoucí generace.

 

15. 01. 2024


Křivoklátsko je v současné době pod ochranou programu „Člověk a příroda“ UNESCO a má status chráněné krajinné oblasti. Oblast je tak mimořádná, že by její ochrana měla být ještě vyšší. Proto se od roku 2022 usiluje o začlenění oblasti Křivoklátska mezi národní parky, což by přispělo k vyšší ochraně přírody a také k její obnově.


Oblast není významná pouze regionálně. Její biodiverzita ji zařazuje mezi evropsky významné lokality s 16 oblastmi. Důležitost ochrany parku je nejen v českém, ale i evropském zájmu. Křivoklátské lesy, obhospodařované od středověku, nabízejí rozmanitou nepozměněnou krajinu s širokými údolími řeky Berounky, náhorními plošinami a strmými svahy, zahrnující dubohabřiny, teplomilné doubravy, suťové lesy, bučiny i potoční luhy.


Oblast poskytuje domov několika ohroženým druhům živočichů i rostlin. Mezi vzácnými živočichy obývajícími Křivoklátsko lze nalézt ještěrku zelenou, která preferuje vyhřáté stráně a louky. Unikátní je také mlok skvrnitý, který naopak upřednostňuje stinná hluboká údolí s dostatkem úkrytů a vodních zdrojů. Dále lze v oblasti najít rostliny, jako je koniklec luční český, který ozdobuje louky svými květy, nebo pevníkovec hladký, rostoucí na dřevě jalovců a tisu.


Závěrem lze říci, že Křivoklátsko je výjimečnou oblastí České republiky nabízející jedinečnou a nepozměněnou krajinu. Zachování přírodní rozmanitosti má globální význam pro nás všechny a také pro budoucí generace. Navrhovaný národní park pro oblast Křivoklátska by měl zajistit udržitelné hospodaření a zvýšit ochranu, kterou si tato oblast zaslouží.

Foto: B. Krebsová

×

Váš dotaz byl odeslán, děkujeme.