Nejčastější dotazy

FAQ

Je možné odhadnout datum, kdy by se z Křivoklátska stal NP?
Bude záležet na délce legislativního procesu. Nyní se předpokládá, že projednání v Poslanecké sněmovně bude zahájeno po vypořádání námitek a po schválení upraveného návrhu vládou v roce 2024.
Kolik bude mít NP zaměstnanců?
To v této etapě příprav není dosud stanoveno, ale lze odhadovat dle velikosti parku s počtem do 60 zaměstnanců.
Kde bude mít NP oficiální sídlo?
Vzhledem k tomu, že na území navrhovaného národního parku nejsou žádné vhodné budovy, které by mohly jako sídlo sloužit, bude vhodné sídlo umístěno v území na národní park navazující.
Co se změní pro myslivce, rybáře nebo cyklisty? Změní se možnosti sběru borůvek a pohybu po lese?
Myslivci, kteří dnes fungují na území navrhovaného parku, jsou buď zaměstnanci lesních státních podniků, nebo nájemci honiteb. Honitby, které se nacházejí na území navrhovaného parku, by již nebyly dále pronajímány. Myslivost by zde byla vykonávána Správou národního parku. Cíl výkonu práva myslivosti by se změnil z chovatelského přístupu na přístup ke zvěři jako přirozené části lesního ekosystému. Rybářů se zřízení parku nijak nedotkne, protože žádný ucelený rybářský revír nebude na území národního parku a proto bude zachován současný stav rybářských revírů na Berounce. Cyklisté oproti současnému stavu stejně jako jezdci na koních jsou ze základních ochranných podmínek národních parků omezeni na jízdu po silnicích, místních komunikacích a k tomu vymezených trasách. Předpokládá se, že vymezení tras zejména pro cyklisty bude stanoveno Správou národního parku v dohodě s obcemi. Zcela jistě budou respektovány současně vyznačené cyklotrasy či koňské stezky. Pro pěší turisty se nepředpokládá omezování pohybu v území mimo části, kde to již v současnosti zakázáno je, takže při houbaření a sběru lesních plodů se nic nemění.
Kolik bude stát zřízení a provoz národního parku Křivoklátsko?
Náklady na zřízení a provoz národního parku je nutné chápat v kontextu všech výdajů státu na dosažení cílů a to jak cílů v lesním hospodářství, tak v ochraně přírody. Náklady státu tak budou srovnatelné s dnešními náklady státu na ochranu přírody na Křivoklátsku a provozními náklady státních institucí, které nyní na území lesnicky hospodaří, tedy Lesy České republiky s.p. a Vojenskými lesy a statky s.p.
Jaká je přidaná hodnota NP?
Zdejší cenné lesní ekosystémy potřebují komplexní správu jako celek – část území se ponechá samovolnému vývoji, na jiných místech se bude hospodařit tak, aby se udržela či podpořila zdejší biodiverzita. Přidanou hodnotou je právě směřování k hlavnímu cíli ochrany lesa, kterého nelze efektivně a stabilně bez národního parku dosáhnout.
Změní se počet turistů v NP?
Turismus v přírodě je v posledních 10 letech na vzestupu, nejen v České republice, ale i jinde ve světě. Netýká se jen chráněných území. Počty lidí, kteří vyhledávají pobyt v přírodě, pravděpodobně nadále porostou. Ukáznění návštěvníci nejsou ochraně přírody na Křivoklátsku na překážku. Ochrana přírody v navrhovaném národním parku bude spočívat především ve změně přístupu k lesnímu hospodářství a myslivosti.
Změní se něco pro místní obyvatele?
Vzhledem k tomu, že pro národní park byly vybrány z 98 % lesní pozemky ve vlastnictví státu, tak pro místní nepředstavuje jiný přístup k hospodaření žádnou významnou změnu. Omezení veřejného užívání lesa není pro navržený národní park Křivoklátsko zásadním problémem. Pro potřeby ochrany přírody jsou zákazy omezující občany v národním parku stejného rozsahu jako omezení, která již platí v dnešních rezervacích. Nebude se omezovat pohyb v území mimo části, kde to již v současnosti zakázáno je, takže při houbaření a sběru lesních plodů se nic nemění. Dřívější péče a přístup místních obyvatel zcela jistě přispěly k tomu, že území není lidskou činností zničeno. Pro budoucnost však konzervace přístupu k ochraně lesa na celém území Křivoklátska nedokáže současné hodnoty udržet.
Proč nyní?
Záměr vyhlásit národní park na Křivoklátsku je dlouhodobý, prakticky se v různých formách o této myšlence diskutuje od vzniku CHKO Křivoklátsko. Vývoj stavu přírody a její ochrany ukazuje globálně na nedostatečné uplatňování ochrany přírody ve světě, Českou republiku z toho nevyjímaje. V době nastávajících dopadů klimatických změn dostává ochrana lesa nový rozměr, se kterým záměr vyhlásit NP koresponduje.
Proč se má na Křivoklátsku vyhlásit NP?
Národní park je nejvhodnější formou ochrany přírody pro vybranou část centrálního Křivoklátska. Zcela odlišný přístup k ochraně lesních ekosystémů umožňují komplexní nástroje péče o uzemí národních parků. Navržené území pro vznik národního parku odpovídá požadavkům na zachovalost přírody a zároveň potřebu do budoucna území lépe chránit.

Na otázky odpověděl pan Jaroslav Obermajer, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

×

Váš dotaz byl odeslán, děkujeme.